Cesta:

 • Reklamace a stížnosti

Reklamace a stížnosti

Připomínky a komentáře pomáhají zlepšovat naše služby. Pokud máte jakoukoli stížnost či reklamaci, napište nám více. Budeme se snažit podat vám přesnou a včasnou odpověď.

Způsob podání stížnosti:

 • písemně na adresu Aegon Česká republika, Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4
 • osobně na centrále Aegon: pracovník Kontaktního centra zaznamená stížnost na zvláštním formuláři, na kterém klient stvrdí svým podpisem jeho úplnost a pravdivost; záznam se vystavuje ve dvou vyhotovení, jednu obdrží klient, jednu centrála
 • elektronicky v kontaktním formuláři
 • elektronicky na adresu:
 • pro klienty: dotazy@aegon.cz
 • pro obchodní partnery: obchod@aegon.cz
 • v případě telefonicky uplatňované stížnosti je klient povinen doplnit telefonickou podobu stížnosti písemnou formou s vlastnoručním podpisem nebo osobním podáním na centrále Aegon, v případě nedoplnění písemného podání stížnosti není tato forma považována za stížnost a není evidována jako stížnost.

Anonymní stížnost není považována za stížnost a nebude zpracována. 

Opakovaná stížnost bude považována za duplicitní. 

Stížnost musí obsahovat tyto základní údaje:

 • jméno a příjmení klienta
 • datum narození nebo rodné číslo klienta
 • číslo smlouvy
 • telefonický kontakt, emailový kontakt nebo adresu pro doručení odpovědi
 • popis případu či okolností, které klient reklamuje

Ve specifických případech je možné klienta požádat o doplnění následujícího:

 • dokumentace k případu ve formě příloh; neúplnou dokumentaci je klient povinen na výzvu Aegon doplnit
 • ověření totožnosti účastníka a pravosti listin

Lhůty pro vyřízení stížností:

 • Přijetí stížnosti je klientovi potvrzeno ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení stížnosti.
 • Lhůta pro vyřízení stížnosti je třicet dnů od doručení písemné stížnosti. Lhůta pro opravu či doplnění stížnosti ze strany klienta se do této lhůty nezapočítává. Pokud nelze vyřízení stížnosti ve složitých případech ve stanovené lhůtě zajistit, je možné o výsledcích a závěrech informovat stěžovatele ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení. V takovém případě bude Aegon o prodloužení lhůty klienta písemně informovat.

Možnost odvolání:

 • Pokud klient není s vyřízením stížnosti spokojen, může se odvolat. 

Další možnosti postupu:

 • Klient je oprávněn podat na postup pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele stížnost u dohledového orgánu, tj. České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, příp. také obrátit se na finančního arbitra dle zák. č. 229/2002 Sb.