Cesta:

Úraz

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě úrazu?

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění:

Co je třeba udělat?

  Vyplnit formulář „Hlášení škodné události – Úraz"

   • Velmi důležité je co nejpodrobnější a pravdivé vyplnění formuláře pojištěným (příp. zákonným zástupcem) na první straně a vyjádření odborného lékaře na druhé straně.
   • Pokud máte k dispozici jakékoliv další lékařské zprávy či jiné dokumenty (např. propouštěcí zprávy z nemocnice, operační protokol, zprávy z ošetření, RTG snímky, protokoly Policie ČR, atd.), přiložte je k formuláři „Hlášení škodné události – Úraz".
   • Dokumenty zašlete na adresu Aegon Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4.

   Jak budeme postupovat po nahlášení úrazu?

   • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.). Může následovat i prohlídka u našeho smluvního lékaře.)
   • Poté vás budeme písemně informovat o výsledku šetření dopisem.
   • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme je na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence.

   Nejčastější otázky a odpovědi

   1) Mohu uplatnit nárok z denního odškodného dříve, než bude léčení ukončeno? Nebo musím počkat s uplatněním až po ukončení léčení?
   AEGON: Nemusíte. Stačí, když je lékařem jednoznačně stanovena diagnóza úrazu.

   2) Co když dojde ke změně diagnózy v průběhu léčení? Mohlo by být plnění poskytnuto za diagnózu s delší dobou léčení?
   AEGON: Ano. Stačí doložit lékařskou zprávu o změně diagnózy a poskytneme doplatek pojistného plnění

   3) Lze uplatnit nárok z obou připojištění Denního odškodného a Denního odškodného při úrazu PLUS?
   AEGON: Nikoliv – Denní odškodné kryje úrazy s dobou léčení nad 21 dnů, Denní odškodné při úrazu PLUS kryje úrazy s dobou léčení od 7 do 21 dnů. Definice úrazů zahrnuté v těchto dvou připojištěních se nepřekrývají.

   4) Lze uplatnit nárok na trvalé následky opakovaně, např. při zhoršení zdravotního stavu?
   AEGON: Ano. Nárok na plnění lze uplatňovat opakovaně až 4 roky ode dne úrazu, a to v ročních intervalech (vždy 1 rok od poslední prohlídky u smluvního lékaře pojistitele).

   5) Jak dlouho trvá vyřízení pojistné události?
   AEGON: Pokud máme k dispozici potřebné podklady, může vyřízení (tzv. likvidace pojistné události) proběhnout během několika dnů, nejdéle však do 3 měsíců. Klíčová je i vaše součinnost – pokud se protáhne zaslání potřebných podkladů, negativně se to odrazí na celkové době vyřízení.