Cesta:

Úmrtí

Úmrtí z jakékoliv příčiny – nárok na plnění má obmyšlená osoba, která je uvedena v pojistné smlouvě. Pokud tato osoba není uvedena, mají nárok na plnění osoby v posloupnosti – manžel, děti, rodiče, atd. (upravuje zákon). Pojistná částka může být sjednána jako konstantní nebo lineárně klesající.