Cesta:

Úmrtí

Jak postupovat v případě uplatnění nároku při úmrtí?

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění

 

Co je třeba udělat?


Vyplňte formulář „Žádost o výplatu pojistného plnění ze smlouvy"

  • Při úmrtí přiložte úředně ověřenou kopii úmrtního listu a lékařem potvrzenou příčinu úmrtí (např. lékařskou zprávu, pitevní protokol, apod.)
  • V případě, že obmyšlená osoba je nezletilá, je nutné doložit její úředně ověřený rodný list
  • V případě nehody, trestného činu či sebevraždy je nutné doložit policejní zprávu
  • Vše zašlete na adresu AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4.


Jak budeme postupovat po nahlášení nároku z pojištění smrti, smrti úrazem či onemocnění v konečném stádiu?

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od Vás, Vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
  • Budeme vás informovat o výsledku šetření dopisem.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme jej na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. od zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi

1) Mohu požádat o jednorázové plnění z pojištění úmrtí i v případě, že mám sjednanou výplatu formou důchodu?
AEGON: Ano, můžete. Výše jednorázového plnění bude vypočtena podle vzorce uvedeného v pojistných podmínkách.

2) Jak vysokou výši plnění mohu získat v případě onemocnění v konečném stádiu?
AEGON: Maximální výše plnění je 50 % z pojistné částky pro případ úmrtí

3) Jak klesá pojistná částka, pokud mám sjednáno pojištění s klesající pojistnou částkou?
AEGON: Pojistná částka klesá lineárně, každý pojistný rok o jednu n-tinu („n" vyjadřuje počet let pojistné doby). Pokud je např. sjednáno pojištění na 10 let s pojistnou částkou 1 000 000,- Kč, klesá pojistná částka každý rok o 100 000,- Kč.

4) Mohu získat pojistné plnění v případě, že je smlouva vinkulována ve prospěch dalšího subjektu (např. banky)?
AEGON: Ano, je to možné. Banka požaduje zpravidla pouze dlužnou část úvěru. Případnou zbylou částku získává obmyšlená osoba.