Cesta:

Invalidita

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě invalidity?

V případě přiznání příslušného stupně invalidity z důvodu nemoci, musí být splněna příslušná čekací lhůta, jejíž konkrétní délka je uvedena níže u jednotlivých pojištění a připojištění. Čekací lhůta se netýká invalidit, ke kterým došlo v důsledku úrazu.

Pojistné plnění lze získat v těchto případech

 

 

Co tedy udělat?

 

Vyplňte formulář "Hlášení škodní události"

  • Formulář podepište.
  • Podpis nechte úředně ověřit.
  • Přiložte notářsky ověřenou fotokopii Rozhodnutí Okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity (zápis z jednání).
  • Doporučujeme též přiložit zdravotnickou dokumentaci – lékařské nálezy související s daným onemocněním či úrazem; v případě, že pojistnou událost řešila Policie ČR (autonehoda, napadení ap.) pak také kopii policejního protokolu. Jak budeme postupovat po nahlášení nároku z pojištění invalidity nebo zproštění od placení pojistného?
  • Vše zašlete na adresu AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4.

Jak budeme postupovat po nahlášení nároku z pojištění invalidity nebo zproštění od placení pojistného?

 

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádá doplňující informace od Vás, Vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
  • Budeme vás písemně informovat o výsledku šetření dopisem.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme jej na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence. 
  • U pojištění Zproštění od placení pojistného za vás začneme hradit celé pojistné a to od následujícího pojistného období ode dne přiznání invalidity 3. stupně.

Nejčastější otázky a odpovědi

1) Poskytují připojištění invalidit a zproštění od placení pojistná krytí pro případ úrazu nebo i nemoci?
AEGON:Všechny typy pojištění poskytují plnění jak v případě úrazu, tak i nemoci. Pro poskytnutí plnění v případě nemoci musí být splněny příslušné výše uvedené čekací lhůty.

2) Jaký je rozdíl mezi rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení (příp. Pražské správy sociálního zabezpečení) a České správy sociálního zabezpečení?
AEGON:Okresní správa sociálního zabezpečení přiznává invaliditu příslušného stupně (1., 2 nebo 3.) a Česká správa sociálního zabezpečení stanovuje výši invalidního důchodu, který Vám má být vyplácen.

3) Jak klesá pojistná částka, pokud mám sjednáno pojištění s klesající pojistnou částkou?
AEGON:Pojistná částka klesá lineárně, každý pojistný rok o jednu n-tinu („n" vyjadřuje počet let pojistné doby). Pokud je např. sjednáno pojištění na 10 let s pojistnou částkou 1 000 000 Kč, klesá pojistná částka každý rok o 100 000 Kč.

4) Poskytují připojištění invalidit a zproštění od placení pojistná krytí pro případ úrazu nebo i nemoci?
AEGON:Všechny typy pojištění poskytují plnění jak v případě úrazu, tak i nemoci. Pro poskytnutí plnění v případě nemoci musí být splněny příslušné výše uvedené čekací lhůty.