Cesta:

Hospitalizace a pracovní neschopnost

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě hospitalizace a pracovní neschopnosti

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění:

 

Co je třeba udělat?

Vyplnit formulář "Hlášení škodné události - pracovní neschopnost"

 • Prvním krokem je vždy oznámit, že k události došlo, na čísle 844 100 200.
 • V případě pracovní neschopnosti vyplňte formulář nejméně v části 1. a 2.
 • Přiložte kopii dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti".
 • Zašlete nejpozději do 28. dne trvání pracovní neschopnosti na adresu AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4.
 • Každý měsíc trvání pracovní neschopnosti nechte potvrdit 3. část formuláře a zašlete na uvedenou adresu.
 • Po ukončení pracovní neschopnosti nechte vyplnit 4. část tohoto formuláře a zašlete na naši adresu.

 

      Vyplnit formulář "Hlášení škodné události - hospitalizace"

      • Přiložte fotokopii propouštěcí zprávy.
      • Zašlete na naši adresu. 

      Jak budeme postupovat po nahlášení pracovní neschopnosti nebo hospitalizace?

      • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
      • Může následovat i prohlídka u našeho smluvního lékaře.
      • Budeme vás dopisem informovat o výsledku šetření.
      • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme je na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence.

      Nejčastější otázky a odpovědi

      1) Dokdy musím nahlásit pracovní neschopnost?
      AEGON: Nejpozději do 28 dnů trvání pracovní neschopnosti, pokud to váš zdravotní stav umožňuje.

      2) Jaké je pojistné krytí v době čekací lhůty?
      AEGON: V době čekací lhůty kryje pojišťovna pouze nahodilé úrazy a nikoliv onemocnění. Čekací lhůty se počítají ode dne počátku pojištění. Při zvýšení pojistné částky se čekací lhůty vztahují na navýšenou pojistnou částku, a to ode dne akceptace tohoto navýšení pojišťovnou. Čekací lhůty jsou dány zákonem.

      3)Co mám dělat, pokud chci získávat pojistné plnění již v průběhu pracovní neschopnosti?
      AEGON: Při dlouhodobé pracovní neschopnosti (nejméně 1 měsíc) máte možnost požádat o zálohu na pojistné plnění (stačí napsat žádost volnou formou) a doložit výše uvedené podklady.

      4) Kolik dnů dostanu proplaceno při pracovní neschopnosti, která trvá např. 100 dnů?
      AEGON: Protože se jedná o připojištění „pracovní neschopnosti od 29. dne“, je z uvedené doby vždy odečítáno 28 dnů, tj. proplatíme vám 72 dnů.