Cesta:

Daně 2015 - Časté otázky

Kdy Aegon klientům zašle potvrzení o zaplaceném pojistném za rok 2014?

Klientům, jejichž smlouva splňuje pro rok 2014 podmínky pro daňovou uznatelnost, budeme dopisy s potvrzením o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění za rok 2014 rozesílat v období od 16. do 27. ledna 2015.

Co od 1. 1. 2015 mění novela zákona o daních z příjmů?

Novela zavádí novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění příspěvků zaplacených na soukromé životní pojištění. Od 1. 1. 2015 u smluv, u nichž klient chce uplatňovat odpočet zaplaceného pojistného od základu daně, nesmí být možnost provádět mimořádné výběry. Zbývající dosud platné podmínky pro daňovou odečitatelnost zůstávají zachovány.
Změny se dotknout i smluv, na které přispívá zaměstnavatel. Za daňově uznatelná pojištění jsou považována pouze pojištění sjednaná na dosažení věku nebo, která kryjí riziko úmrtí a/nebo riziko invalidity 3. stupně. Pokud má klient na smlouvě sjednána rizika, která nejsou daňově uznatelná, musí pojistné zaplacené pojistníkem plně pokrývat rizikové pojistné za daňově neuznatelná rizika – tzn. daňově neuznatelná rizika nesmí být hrazena z příspěvku zaměstnavatele.

Co tato změna znamená pro klienty?

Pokud chtějí klienti zachovat daňovou uznatelnost svých smluv, musí to potvrdit podpisem na dodatku, to znamená odejmout možnost mimořádných výběrů ze smlouvy.
V průběhu ledna proto budeme klientům spolu s potvrzením o zaplaceném pojistném za rok 2014, zasílat písemný dodatek smlouvy. V něm musí klient, který si přeje zachování možnosti daňového odečtu zaplaceného pojistného, vyjádřit svůj souhlas s převodem smlouvy do daňově uznatelného režimu a se zrušením možnosti mimořádných výběrů v podobě svého podpisu. Originál dodatku je třeba doručit zpět na naši centrálu do 31. 3. 2015.

Co se stane, pokud klient dodatek na centrálu nepošle?

Pokud podepsaný dodatek neobdržíme do 31. 3. 2015, smlouva nepřejde za rok 2015 do daňově zvýhodněného režimu a klient tedy v roce 2016 neobdrží potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely za rok 2015.
V případě, že na smlouvu přispívá zaměstnavatel, nebudou jeho platby na smlouvu přiřazeny.

Co když v roce 2015 klient zažádá o mimořádný výběr?

Klientům, kteří dodatek, v němž souhlasí s daňově uznatelným režimem smlouvy, již podepsali, výběr neumožníme.
Klientům, kteří již písemně potvrdili, že mají zájem o zachování mimořádných výběrů za cenu ztráty daňových odpočtů, výběr umožníme bez dalších dotazů.
Jestliže klient, který nám dosud neposlal daňový dodatek, po 1. 1. 2015 požádá o mimořádný výběr, budeme ho nejprve kontaktovat za účelem uzavření dodatku k pojistné smlouvě, zda si skutečně přeje přejít do režimu bez nároku na daňové odpočty.

Jak je to s mimořádnými a pravidelnými výběry přes Aegon Online?

Momentálně mohou mimořádné výběry přes Aegon Online zadávat pouze klienti, kteří písemně potvrdili, že chtějí mimořádné výběry zachovat a nemají zájem o daňově uznatelný režim.

Když chce klient zachovat smlouvu s mimořádnými výběry, bez daňových výhod, nemusí nic dělat?

Nemusí, ale v případě, že klient chce provádět mimořádné výběry, je výhodnější poslat na naši centrálu souhlas s nedaňovým režimem a zachováním mimořádných výběrů. Díky tomu bude klient moci znovu provádět výběry prostřednictvím Aegon Online a nebudeme se ho dále dotazovat, zda si přeje výběr skutečně realizovat.

Jak klient získá potvrzení pro zaměstnavatele, že je smlouva daňově uznatelná?

Potvrzení klientům zašleme poté, co obdržíme podepsaný dodatek o přechodu do daňově uznatelného režimu a současně když bude pojistná splňovat podmínky pro využití daňových úlev i pro zaměstnavatele, tj. tehdy, když pojistné hrazené z příspěvku zaměstnavatele pokrývá pouze rizikové pojistné za daňově uznatelná rizika a zbytek (daňově neuznatelná rizika) hradí pojistník.

Lze své rozhodnutí ohledně daňového režimu v budoucnu změnit?

Ne, jedná se o nevratný krok.

Co když se klient nerozhodne do 31. 3. 2015?

Je možné se rozhodnout i později, ale daňové potvrzení pak vystavíme pouze na pojistné uhrazené po datu doručení dodatku o určení daňového režimu.

Kde získat více informací?

Klienti mohou více informací získat od svého finančního poradce nebo na našem kontaktním centru 844 100 200, dotazy@aegon.cz.