Cesta:

Časté otázky

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladete. Pokud odpověď na svou otázku nenajdete, zavolejte nám na 244 090 800 nebo napište email na dotazy@aegon.cz.

Jak změnit údaje ve smlouvě?

Změnu kontaktních údajů jako je změna adresy, příjmení, kontaktního telefonu nebo e-mailu můžete provést více způsoby:

 • Údaje je možné změnit prostřednictvím online přístupu na Váš účet https://online.aegon.cz/ (pokud produkt, který máte u nás sjednaný, tuto službu podporuje a máte sjednán autorizační telefon).
 • Žádost můžete zaslat poštou na adresu AEGON Česká republika, Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4. Formulář žádosti naleznete zde pod odkazem Žádost o změnu osobních údajů.
 • Telefonicky na čísle 244 090 800 v případě, že máte registrované číslo autorizačního telefonu.

Při žádosti o změnu uveďte číslo smlouvy, Vaše identifikační údaje, údaje, které chcete změnit, (upřesněte např., zda jde o adresu trvalého pobytu, korespondenční, případně obě). Pokud posíláte žádost písemně, připojte datum a Váš podpis. V případě změny jména je zapotřebí doložit kopii OP nebo oddacího listu.


V případě jiných změn typu zvýšení pojistné ochrany, změny připojištění, vinkulace pojistky ve prospěch banky, změna obmyšlené osoby apod. kontaktujte poradce, který s Vámi produkt sjednal, nebo se obraťte na naše Kontaktní centrum na telefonu 244 090 800 nebo emailem dotazy@aegon.cz.

 

K čemu slouží autorizační mobilní číslo?

Díky autorizačnímu telefonu na své smlouvě můžete:

 • měnit a doplňovat údaje,
 • přiřazovat zaslané platby,
 • získat nové heslo do Online,
 • nahlásit pravidelný a mimořádný výběr.

Pokud máte další nápady, jak tuto službu rozvíjet, dejte nám vědět. Vaše nápady nás posouvají vpřed. Jsme Vám k dispozici na čísle 244 090 800 v pracovních dnech od 8 do 18 hod.
Zaregistrujte svůj mobilní telefon jako autorizační. Odkaz Chci nahlásit autorizační mobilní telefon. 

 

Jak zaevidovat autorizační telefon?

Údaje na smlouvě můžete měnit i po telefonu nebo on-line. Pro autorizaci je potřebné, abyste si u nás zaregistrovali číslo mobilního telefonu, který chcete využívat pro autorizované operace.

Pošlete nám poštou na adresu, AEGON Česká republika, Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4, vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu osobních údajů. Nezapomeňte vyplnit modře označená políčka v části ostatní údaje.

Jak zaslat platbu ve prospěch životního pojištění? Platební údaje

Číslo příspěvkového účtu: 2043980407/2600
Název a sídlo banky: Citibank a. s., Evropská 178, Praha 6
Variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy
Konstantní symbol: 3558
Konstantní symbol: 3559 složenkou
Specifický symbol:
- pro běžné pojistné: 0000000011
- pro mimořádné pojistné, dle již zvolené alokace 0000000022
- pro mimořádné pojistné, s odlišnou alokací 00000033xx – kde xx je číslo požadovaného fondu
zaměstnavatel: IČ + 11 pro běžné pojistné nebo 22 pro mimořádné pojistné
- pro mimořádné pojistné hrazené klientem do Aegon konta (AE28) 0000003328 (u vybraných produktů)
- pro mimořádné pojistné hrazené zaměstnavatelem do Aegon konta (AE28) IČ + 44 (u vybraných produktů)


V případě, že jste neuvedli variabilní nebo specifický symbol, zašlete do Aegon žádost o přiřazení platby. Pro tento účel můžete použít formulář Žádost o přiřazení platby, který Vámi podepsaný zašlete společně s dokladem o realizované platbě. Do částky 10 000 Kč můžete žádost zaslat e-mailem na adresu dotazy@aegon.cz (v případě, že máte nahlášen autorizační telefon, tak lze přiřazení platby provést telefonicky). V případě částky nad 10 000 Kč je potřebné žádost společně s dokladem o realizované platbě doručit na adresu: Generální ředitelství, Na Pankráci 26, 140 00 Praha.


V případě, že chcete platbu provést ze zahraničí, použijte následující údaje:
SWIFT: CITICZPX (bez mezer)
IBAN: CZ8026000000002043980407
+ vyplnit údaje o bance:
Citibank Europe plc, organizační složka
Praha 13, Stodůlky, Bucharova 2641/14
IČO 28198131 (stačí bez ulice, IČO banky není nutné)
Jméno příkazce (jméno a příjmení osoby, která platí AEGONu pojistné)
VS a SS (musí být vždy uvedeno)

Platba však musí být vždy v Kč.

Kdy má splatnost zaplacení pojistného?

Je to první den měsíce, za který má být pojistné zaplaceno. Doporučujeme nastavit si termín platby na poslední týden předchozího měsíce.

Co znamená hodnota investice?

Hodnota investice představuje hodnotu základních a akumulačních podílových jednotek. Jednoduše řečeno je to cena podílové jednotky násobená počtem kusů podílových jednotek (základních i akumulačních).


Jedná se o jiné číslo, než je hodnota odkupného nebo částka pro mimořádný výběr.
Pro mimořádný výběr je rozhodná hodnota investice tvořena z akumulačních jednotek.
Základní jednotky slouží zejména k úhradě počátečních nákladů, popř. nákladů spojených se změnou (navýšením) pojistného. Akumulační jednotky slouží k úhradě rizikového pojistného a dalších poplatků, např. za správu finančních fondů.
Zbylé jednotky jsou použity pro tvorbu hodnoty investice (podílových jednotek) tvořené z akumulačních jednotek. Z pojistného je vždy před zainvestováním do základních nebo akumulačních jednotek stržen variabilní poplatek.

Jaké poplatky si Aegon strhává?

Kompletní strukturu poplatků uvádíme v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí všeobecných pojistných podmínek. Dostáváte je při sjednání pojištění a můžete je najít pro konkrétní pojištění také zde
Konkrétní výši stržených poplatků najdete ve svém Online účtu odkaz na přihlášení do Online.
V případě, že potřebujete ještě nějaké informace doplnit, jsme Vám k dispozici na telefonu 844 100 200 v pracovních dnech od 8 do 18 hod.

 

Jak rychle Aegon zodpoví můj dotaz?

Váš dotaz zaslaný emailem vyřídíme do 48 hodin.
Na požadavek zaslaný dopisem Vám odpovíme ve lhůtě 30 dnů. Pokud pro získání podkladů pro odpověď potřebujeme více než 30 dnů, budeme Vás o tom předem informovat.

Jak funguje investiční asistence?

Investiční asistence chrání Vaše peníze před rizikem poklesu hodnoty investice v posledních letech trvání pojištění. Je to automatické (čtvrtletní) přesouvání prostředků z dynamických a rizikových fondů (akcie) do stabilnějších, konzervativnějších fondů (dluhopisy) až do fondu peněžního trhu. Tyto přesuny a změny alokace jsou zpoplatněny jako převod mezi fondy, a to se slevou 50 %.
Ročně za tuto službu zaplatíte 150 Kč. Asistenci můžete sjednat na začátku smlouvy i v průběhu trvání smlouvy. Je možné jí kdykoliv změnit na jiný fond či program nebo jiný typ asistence.

Kdy dostanu roční výpis?

Roční výpis zasíláme pravidelně jednou ročně při výročí smlouvy. Výročním dnem je den, který se shoduje s technickým počátkem pojištění uvedeným v pojistné smlouvě (je to den dohodnutý v pojistné smlouvě, kdy vzniká pojistníkovi povinnost platit pojistné).

Je mé životní pojištění daňově uznatelné?

Základní podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně v souvislosti s platbou pojistného na soukromé životní pojištění:

 • pojistná smlouva je uzavřena mezi fyzickou osobou jako pojistníkem a pojišťovnou
  pojistník a pojištěný je totožná osoba
 • jedná se o některé z následujících typů pojištění: - pojištění pro případ dožití
  - pojištění pro případ smrti nebo dožití
 • pravidlo 2 x 60 : výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let
 • maximální limit odpočtu pojistného je 12.000 Kč za rok (z běžně hrazeného pojistného jsou odečteny poplatky za daňově neuznatelná připojištění)

  Do svých odpočtů nemůžete zahrnout příspěvek zaměstnavatele. U něj uplatňuje odpočet zaměstnavatel. Podle zákona se zaměstnavatelům daňová potvrzení nevydávají. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni vést svoji vlastní evidenci v rámci účetnictví. Dokladem pro ně jsou výpisy z účtů a kopie pojistné smlouvy, kterou jim zaměstnanec předá.

Jak uplatnit daňový odpočet?

Pokud máte na odpočet nárok ( tzn. splňujete všechny níže uvedené podmínky), zašleme Vám potvrzení.

Zaměstnanci nemusí vyplňovat daňové přiznání sami, odpočet za klienta může uplatnit zaměstnavatel. Stačí donést potvrzení o výši zaplacených příspěvků mzdové účtárně a to nejpozději do 15. února. Činí-li tak zaměstnanec poprvé, je nutné předložit také smlouvu o životním pojištění. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně bude případný přeplatek vrácen a klient jej obdrží spolu s výplatou.

Jako podnikatel - OSVČ přikládáte potvrzení k daňovému přiznání. V prvním roce je třeba předložit také smlouvu o životním pojištění.

Co když pojištění předčasně ukončím, musím dodaňovat?

Pokud pojištění předčasně ukončíte nebo změníte jeho parametry tak, že přestane splňovat podmínky daňového zvýhodnění, zaniká Váš nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. V tom případě máte povinost za zdaňovací období, ve kterém k tomu došlo, podat daňové přiznání a v něm jako příjem uvést částky, o které jste si v předchozích letech základ daně snížil.  

Co dělat, když nemám kontakt na svého poradce?

Zašlete nám prostřednictvím tohoto formuláře Vaše identifikační údaje (jméno, adresa, číslo pojistné smlouvy) a my Vám zašleme kontakt na poradce, který se Vám bude věnovat.

Jaké jsou fakturační údaje společnosti Aegon Pojišťovna?

AEGON Pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 26/322
140 00 Praha 4

IČ: 27182461
DIČ: CZ 271 82 461