Cesta:

  • Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod
Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady") vydává AEGON Pojišťovna, a.s., (dále jen „Aegon" nebo „pojišťovna") se sídlem Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4, IČO: 271 82 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9577. Lze nás ve věci zpracování a ochrany osobních údajů kontaktovat písemně na výše uvedené adrese, telefonicky na 244 090 800 nebo na e-mailové adrese dpo@aegon.cz.
Jsme životní pojišťovna a od 8. ledna 2019 patříme do silné světové finanční skupiny NN. Od tohoto data vlastní 100% akcií Aegon společnost Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., se sídlem Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, jejíž nejvyšší mateřskou společností je společnost NN Group N.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595AS 's-Gravenhage, Nizozemské království.
Pečlivě dbáme na řádné zpracování osobních údajů našich klientů, obchodních partnerů i zaměstnanců a v této oblasti důsledně dodržujeme právní předpisy, sektorovou regulaci, kterou představují Samoregulační standardy ČAP k aplikaci GDPR i závazná podniková pravidla. Stěžejním právním předpisem pro zpracování osobních údajů je Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů našich klientů, obchodních partnerů a dodavatelů (fyzických osob). Principy ochrany osobních údajů, které se uplatní pro uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance Aegon naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
Při zpracování osobních údajů Aegon vystupuje v roli správce, čili určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Pojišťovna za účelem implementace pravidel na ochranu osobních údajů a dozoru nad jejich dodržováním jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec"). Pověřence lze kontaktovat na výše uvedené adrese pojišťovny nebo na e-mailové adrese dpo@aegon.cz.

2. Rozsah osobních údajů, které zpracováváme – jaké údaje zpracováváme
S ohledem na principy ochrany osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat pouze na přesné údaje, které jsou přiměřené danému účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Jinými slovy shromažďujeme a pracujeme s osobními údaji, které bezpodmínečně potřebujeme k tomu, abychom vám mohli nabízet kvalitní a rychlé pojišťovací služby. Rozsah osobních údajů ke zpracování vyplývá nejen z potřeby mít náležitě definované účastníky pojistné smlouvy a být schopen nabídnout správně nastavený produkt, ale i z potřeby chránit své oprávněné zájmy a splnit zákonné povinnosti.
Vzhledem k tomu, že jsme životní pojišťovnou, je pro nás nezbytné pracovat i s údaji o zdravotním stavu pojištěného. Zde se takovými údaji pro lepší pochopení rozumí informace, které o sobě pojištěný poskytne ve zdravotním dotazníku nebo například při oznámení pojistné události. Údaje o zdravotním stavu patří do zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje), kam dále spadají například biometrické údaje. Mezi citlivé osobní údaje patří i genetické údaje, které cíleně nesbíráme, mohou však z informací poskytnutých při likvidaci pojistné události vyplynout.
Dojde-li v souvislosti se sjednaným pojištěním k trestné činnosti některých z na pojištění zúčastněných osob, zpracováváme i údaje o této konkrétní trestné činnosti (např. vedeme informaci o zahájení trestního stíhání, obžalobě, odsouzení obžalovaného atd.).
Dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsme povinni zpracovávat informace o tom, zda je klient politicky exponovaná osoba.

Jaké údaje zpracováváme:
1) Pro Vaši snazší představu, chcete-li se stát naším klientem nebo jím již jste, pak vězte, že o vás zpracováváme nebo, jste-li potenciálním zákazníkem, budeme zpracovávat ty údaje, které poskytnete na formuláři pojistné smlouvy nebo při likvidaci pojistné události:
• identifikační údaje pojistníka a pojištěného: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo,
• adresní údaje pojistníka a pojištěného: adresa trvalého, popř. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
• další osobní údaje pojistníka a pojištěného: titul, pohlaví, číslo bankovního účtu, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, státní příslušnost, dále údaj o povolání pojištěného,
• údaje o zdravotním stavu pojištěného (podrobnější údaje o zdravotním stavu pojištěného získáváme zejména při šetření pojistné události),
• identifikační údaje obmyšlené osoby: jméno, příjmení a datum narození (pakliže je osoba obmyšleného definována na pojistné smlouvě vztahem k osobě pojištěného, pak se o osobní údaje nejedná).
A dále: z investičního dotazníku získáváme o pojistníkovi informace o jeho majetkových poměrech, finančních příjmech a výdajích.
V některých případech zpracováváme i biometrický podpis pojistníka, a to tehdy, je-li za jeho použití uzavřena pojistná smlouva nebo jím klient projeví o uzavření pojistné smlouvy zájem.
Pro optimalizaci webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme informace o IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce návštěvy.
2) Jste-li naším obchodním partnerem nebo naším dodavatelem, pak o vás zpracováváme identifikační údaje vč. IČ, adresní údaje a číslo bankovního účtu. Může se stát, že v rámci obchodního vztahu s obchodním partnerem zpracováváme osobní údaje jeho zaměstnanců, se kterými ve věci komunikujeme – pak zpracováváme jméno a příjmení tohoto zaměstnance, jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo. U zpracování osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera však nevystupujeme jako správce osobních údajů, nýbrž jako zpracovatel.

3. Účely, tituly a doba zpracování osobních údajů – proč údaje zpracováváme a jak dlouho
Zákonnost zpracování osobních údajů je založena následujícími tituly:
• souhlas subjektu údajů,
• plnění smlouvy,
• ochrana práv a oprávněných zájmů pojišťovny,
• plnění právních a regulatorních povinností.
Zákonnost zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivých údajů) je založena následujícími tituly:
• souhlas subjektu údajů,
• určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.
Pro jednotlivé účely zpracování se zpravidla uplatní jeden titul, i když se pro některé účely zpracování osobních údajů mohou tituly kumulovat.

3.1. Zpracování osobních údajů bez nutnosti souhlasu subjektu údajů
1) Zpracování osobních údajů za účelem výkonu pojišťovací činnosti a činností z ní vyplývající je vykonáváno z titulu plnění smlouvy. Výkon těchto činnosti zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem
• upisování a oceňování pojistného rizika a stanovení pojistného ve výši odpovídající riziku,
• rozložení pojistného rizika formou sjednání zajištění či soupojištění a předávání osobních údajů zajišťovnám,
• správu pojištění, vč. zasílání servisní a běžné komunikace a elektronických služeb Aegon Online,
• ukončení pojistné smlouvy,
• plnění závazků z pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí,
• příprava statistik, výkon pojistně-matematických metod, hodnocení a řízení rizik.
Čili naše služby spojené pojištěním nevyžadují předchozí souhlas pojistníka nebo pojištěného se zpracováním osobních údajů. Bez zpracování osobních údajů bychom s vámi vůbec nemohli mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a proto právní předpisy souhlas nevyžadují. Poskytnutí osobních údajů je zde tedy smluvním požadavkem a následkem jejich neposkytnutí je nemožnost mít uzavřenu pojistnou smlouvu.
2) Zpracování osobních údajů z titulu plnění právních a regulatorních povinností rovněž nevyžaduje souhlas klienta. V této oblasti se uplatní povinnosti vyplývající zejména ze zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon proti praní špinavých peněz), zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník atp. Osobní údaje zde zpracováváme za následujícím účelem:
• poskytnutí rady a vypracování Záznamu z jednání,
• plnění informační povinnosti a povinnosti poskytování součinnosti vůči České národní bance, orgánům činným v trestním řízení, soudům, exekutorům, notářům a insolvenčním správcům,
• uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
• uplatňování mezinárodních sankcí,
• předávání osobních údajů klienta orgánům finanční správy, vztahují- li se na něj daňové povinnosti jiného státu,
• spolupráce pojišťoven a sdílení informací mezi sebou za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání.
3) Souhlas subjektu údajů nepotřebujeme ani tehdy, jedná-li se o zpracování osobních údajů nezbytné z titulu našeho oprávněného zájmu.
• jedním z našich oprávněných zájmů jsou naše obchodní zájmy a zájem na tom nabízet našim klientům i jiné naše pojistné produkty. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je tedy možné i bez souhlasu klienta. Klient je však oprávněn proti takovému zpracování vznést kdykoliv námitku. Využije-li tohoto práva, přestaneme jeho údaje za účelem přímého nabízení služeb zpracovávat,
• osobní údaje zpracováváme i za účelem efektivního spravování webových stránek, získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku.
• dalším naším oprávněným zájmem je ochrana právních nároků, ochrana práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství, ochrana dobrého jména pojišťovny. Zde si představme zpracování osobních údajů za účelem vedení právního nebo soudního sporu, vymáhání pohledávek,
• mezi oprávněné zájmy pojišťovny dále spadá zajištění prevence a odhalování trestné činnosti a zajištění zdraví a bezpečnosti jednotlivců,
• neboť jsme součástí nadnárodního koncernu NN, je naším oprávněným zájmem zpracování osobních údajů klientů pro vnitřní administrativní účely i ostatním subjektům tohoto koncernu, zejména mateřské společnosti Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. a NN životní pojišťovna, N.V., pobočka pro Českou republiku.
4) Zpracování z titulu určení právních nároků:
• Po uzavření pojistné smlouvy zpracováváme za účelem výkonu pojišťovací činnosti údaje o zdravotním stavu pojištěného. Znalost zdravotního stavu je totiž stěžejní k tomu, abychom mohli identifikovat pojistné riziko, určit výši pojistného nebo šetřit pojistnou událost. Je-li uzavřena pojistná smlouva, aniž by jí předcházelo samostatné posouzení zdravotního stavu pojištěného, pak údaje o zdravotním stavu zpracováváme v rámci uzavřeného smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním tudíž není nutný.
• V některých případech lze uzavřít pojistnou smlouvu nebo učinit projev vůle směřující k uzavření pojistné smlouvy za použití biometrického podpisu. Biometrický podpis pak uchováváme pouze za účelem prokázání uzavření smlouvy, jiný účel zpracování se neuplatní.

3.2. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
Zpracování osobních údajů za jiným účelem než jak je uvedeno v čl. 3.1, je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytným předpokladem pro poskytnutí služby. Subjekt údajů má právo poskytnutí souhlasu odmítnout nebo jej může kdykoliv písemně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založenou na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat kontaktováním pojišťovny.
1) Souhlas pojištěného je nezbytný pro zpracování údajů o jeho zdravotním stavu za účelem vytvoření nabídky pojistné smlouvy nebo modelace pojištění.
2) Souhlasem se zpracováním osobních údajů je potřeba při oslovování potenciálních klientů za účelem nabídky našich služeb.
3) Souhlas klienta je nezbytný k tomu, abychom jeho údaje mohli předat spolupracujícím obchodním partnerům za účelem nabídky jejich obchodu a služeb (nepřímý marketing).
4) Souhlas subjektu údajů potřebujeme i k nahrávání telefonních hovorů, je-li jejich účelem zlepšování kvality našich služeb nebo kontrola našich zaměstnanců.
5) Souhlas subjektu údajů je nezbytný pro využití informací z návštěvy našich webových stránek pro marketingové a propagační účely.

3.3. Zpracování osobních údajů obchodního partnera
1) Zpracování osobních údajů obchodního partnera či dodavatele služeb provádíme z titulu a za účelem plnění smlouvy.
2) Osobní údaje dále zpracováváme z titulu ochrany našich oprávněných zájmů, a to za účelem ochrany právních nároků, ochrany práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství, ochrany dobrého jména pojišťovny Zde si představme zpracování osobních údajů za účelem vedení právního nebo soudního sporu, vymáhání pohledávek.
3) Ve sporadických případech může dojít i ke zpracování osobních údajů založeném na souhlasu obchodního partnera či jeho zaměstnance. Souhlasem je například podmíněno fotografování účastníků námi pořádané obchodní akce.

3.4. Doba zpracování
Osobní údaje obecně zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Osobní údaje klienta uchováváme nejméně po dobu trvání pojistné smlouvy a dále po dobu 15 let od skončení její účinnosti. Doba uchování je určena také délkou promlčecích lhůt.
Odlišná doba zpracování se uplatní:
- V případě, že byl vypracován zkušební návrh pojistné smlouvy (za účelem kalkulace pojistného), ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku,
- v případě, že bylo ze strany pojistníka učiněno jednání směřující k uzavření pojistné smlouvy zaplacením (tj. za použití prostředku komunikace na dálku – sjednání pojištění on-line nebo jako „e-sign"), ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, uchováváme osobní údaje po dobu 60 dní ode dne uplynutí lhůty určené k zaplacení pojistného.
Byl-li vypracování záznam z jednání týkající se sjednání pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, jsme povinni uchovávat tento záznam do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s klientem. Po tuto dobu tedy budeme uchovávat i osobní údaje v záznamu obsažené.
V případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou údaje zpracovány po dobu platnosti tohoto účelu zpracování, tj. po dobu účinnosti pojistné smlouvy, resp. dokud není takové zpracování subjektem údajů odmítnuto.
Osobní údaje obchodního partnera uchováváme po dobu trvání příslušné smlouvy a dále po dobu 3 let. I zde je doba uchování určena délkou promlčecích lhůt.
Po uplynutí doby pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány, zničeny, nebo anonymizovány.

3.5. Zdroj dat
Data, která zpracováváme, získáváme převážně od subjektu osobních údajů. Osobní údaje můžeme získat ale i z jiných zdrojů, abychom si ověřili, že údaje, které máme, jsou úplné a pravdivé.
Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny zejména při uzavření pojistné smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo klientem nebo prostřednictvím finančního poradce, jakožto našeho obchodního partnera.
Osobní údaje získáváme i od jiných osob, například od ošetřujících lékařů a zdravotnických zařízení, je-li to nezbytné pro šetření pojistné události a dal-li klient svůj souhlas. Osobní údaje mohou být obecně poskytnuty třetí osobou, dal-li k tomu dotyčný subjekt údajů souhlas.
Osobní údaje získáváme dále z veřejně dostupných rejstříků a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) nebo ze spolupráce s orgány veřejného práva, či od ostatních pojišťoven nebo zajišťoven, stanoví-li tak právní předpis (například z důvodu vzájemné informovanosti pojišťoven).
V případě navázání nového obchodního vztahu s dodavatelem nebo obchodním partnerem zpracováváme osobní údaje sdělené při sepsání smlouvy subjektem údajů nebo jeho zaměstnavatelem. Osobní data fyzických osob našich obchodních partnerů a dodavatelů jsou v průběhu našeho obchodního vztahu aktualizovány přímo subjektem osobních údajů nebo jsou sděleny zaměstnavatelem.

4. Jak s osobními údaji pracujeme
Shromážděné osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.
Při výkonu naší činnosti dochází k profilování, čímž se rozumí automatizované zpracování osobních údajů s cílem předpovědět chování konkrétního člověka, a to na základě profilu složeného z jeho vlastností, charakteristik či preferencí. Profilování je nezbytné zejména proto, abychom mohli klientovi nabídnout pojistný produkt, který odpovídá jeho potřebám, životní a finanční situaci a zároveň abychom chránili naše práva a oprávněné zájmy.
Osobní údaje zpracováváme rovněž tak, že k nim přidělíme údaje jiné a vytvoříme tak údaje zcela nové.
V naší pojišťovně nedochází ke zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.
Osobní údaje zpracováváme i tak, že nahráváme telefonní hovory. Důvod záznamu telefonických hovorů spočívá v potřebě možnosti reprodukovat sdělení učiněné telefonicky, vyskytnou-li se pochybnosti o jeho obsahu. Cílem nahrávání je rovněž zlepšování kvality našich služeb a školení či hodnocení zaměstnanců.
Osobní údaje vždy důsledně chráníme.

5. Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají subjektu údajů vůči Pojišťovně níže uvedená práva:
• právo na informace a přístup k osobním údajům,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo na omezení zpracování,
• právo na opravu a výmaz osobních údajů,
• právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování,
• právo vyjmutí z profilování,
• právo obrátit se se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Chceme upozornit, že při uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů a jejich zpracováním může dojít v rámci smluvního vztahu k určitému omezení našich služeb.

5.1. Jakým způsobem lze práva uplatnit
Za účelem uplatnění některých z výše uvedených práv nám prosím zašlete písemnou žádost na adresu sídla pojišťovny: AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26, 140 00 Praha 4 nebo nás kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty prostřednictvím e-mailové adresy pověřence dpo@aegon.cz.
Za účelem rychlejšího vyřízení žádosti je při uplatnění práv vhodné, aby subjekt údajů specifikoval, v jakém smluvním vztahu s Pojišťovnou je nebo byl (např. uvedením informace o tom, zda je pojistníkem, pojištěným, obchodním partnerem, identifikace čísla smlouvy). Na žádost reagujeme nejpozději do jednoho měsíce. Tuto lhůtu lze v některých případech prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení byste byli informováni nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti. Vaše žádost bude vyřízena bezplatně. V případě opakující se žádosti, popř. pokud je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být požadováno zaplacení poplatku, popř. máme právo vaši žádost odmítnout. Vaši žádost nebudeme moci vyřídit v případě, že vás nebudeme moci identifikovat.

5.2. Právo na informace a přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo požadovat informaci o tom, zda zpracováváme osobní údaje a má právo na přístup k nim. Vedle informací o zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, které se ho týkají. Pojišťovna poskytne kopii zpracovávaných údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady.

5.3. Přenositelnost
Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň má subjekt údajů právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy a jsou zpracovávány automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, budou data převedena pomocí sdíleného uložiště po dohodě s novým správcem osobních dat.
Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pojišťovna pověřena. Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5.4. Omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby Pojišťovna omezila zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě, kdy
• popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost údajů ověřit,
• má podezření na protiprávní zpracování osobních údajů a výmaz osobních údajů odmítá, nebo
• požaduje osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních úkonů a Pojišťovna je již pro účely zpracování nepotřebuje.
Na omezení zpracování má subjekt údajů právo i tehdy, vznesl-li námitky proti zpracování. Omezení zpracování pak probíhá do té doby, dokud nebude ověřeno, že oprávněné zájmy Pojišťovny převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů.
5.5. Oprava a výmaz osobních dat
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se ho týkají.
Opravu Vašich osobních údajů lze provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje nebo přímo provést na http://online.aegon.cz.
Právo na výmaz neboli právo být zapomenut lze uplatnit v případě, že:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány,
• subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
• jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
• osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti (Službou informační společnosti je jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytovaná elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem s elektronického zařízení pro ukládání dat.).
Právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Pakliže jste našim bývalým klientem, tj. uzavřel jste s námi smlouvu, jejíž účinnost již skončila, i tehdy Vaše údaje po určitou dobu dále uchováváme. Důvodem této skutečnosti je to, že nám klient může nahlásit pojistnou událost, která se stala za trvání pojistné smlouvy nebo s námi diskutovat záležitosti své smlouvy i poté, co její účinnost zanikla. Převáží tedy naše právní nároky nad Vaším zájmem o výmaz osobních údajů.

5.6. Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Pojišťovna oznamuje veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů všem příjemcům, kterým byly dotčené osobní údaje poskytnuty. Výjimkou jsou situace, kdy se toto ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Subjekt údajů má právo požadovat informaci o těchto příjemcích.

5.7. Právo vznést námitku proti zpracování
Právo vznést námitku lze v případech:
• zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování); V případě, že subjekt údajů vznese námitku s relevantními důvody, sdělíme mu důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad zájmy a právy subjektu údajů, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů ukončeno.
• zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování); V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a nepřeje si, aby jeho údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme osobní údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
• zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely; V případě, že subjekt údajů vznese námitku s relevantními důvody, sdělíme mu důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

5.8. Souhlas dítěte při poskytování on-line služeb
Jedná-li se o nabídku služeb informační společnosti, je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, je-li dítě ve věku nejméně 15 let. Souhlas dítěte mladší 15 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem dítěte.

5.9. Právo obrátit se se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů je oprávněn obrátit se se svým podnětem nebo stížnosti ohledně zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Úřad sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, lze jej rovněž kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy posta@uoou.cz nebo telefonicky na čísle 234 665 444.

5.10. Uplatnění práv zaměstnance obchodního partnera nebo obchodního partnera (dodavatele služeb)
Je-li subjekt údajů zaměstnanec našeho obchodního partnera, můžeme vystupovat vůči tomuto zaměstnanci jakožto zpracovatel osobních údajů. Například tehdy, komunikuje-li s námi tento zaměstnanec ve věci plnění smlouvy uzavřené s jeho zaměstnavatelem a my známe jeho jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Chce-li tento zaměstnanec uplatnit u nás svá práva, musí nejprve oslovit svého zaměstnavatele, jakožto správce osobních údajů. Zaměstnavatel nám následně poskytne bližší informace o dalším zpracování. V případě ukončení vzájemné spolupráce či ukončení pracovního poměru u Vašeho zaměstnavatele nejsou Vaše osobní údaje, po zjištění této skutečnosti, nadále zpracovávány a slouží pouze pro účel ochrany právních nároků.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a můžete vůči nám čerpat svá práva spjatá s ochranou a zpracováním osobních údajů.

6. Přenos osobních údajů třetím stranám
Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění daného účelu.
Aegon spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a aby byla zajištěna ochrana práv našich zaměstnanců.
Nepředáváme osobní údaje jiným subjektům mimo Českou republiku s výjimkou předávání v rámci koncernu NN. V takovém případě však nejsou předávány zvláštní kategorie osobních údajů (např. zdravotní data).

Nedochází k předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).
Seznam příjemců, kteří mohou přijít do styku s vašimi osobními údaji:

Správce
• AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4

Zpracovatelé
• Subjekty koncernu NN
• Pojišťovny působící na českém trhu
• Zajišťovny Munich Re (informace o zpracování osobních údajů touto zajišťovnou lze nalézt na https://www.munichre.com) a Gen Re (informace o zpracování osobních údajů touto zajišťovnou lze nalézt na http://www.genre.com)
• ČAP
• Pojišťovací a investiční zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty Aegon pojišťovny
• ČNB
• Orgány veřejné moci a soudy
• Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
• Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
• Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)
• Poskytovatelé bankovních služeb
• Poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb
• Poskytovatelé webových služeb
• Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí)

Aktualizováno dubna 4, 2019