Cesta:

  • Výjimka z plnění pracovní neschopnosti

Výjimka z plnění pracovní neschopnosti

Odkaz ke Zvláštním pojistným podmínkám společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) pro připojištění pro případ nemoci typu Připojištění pracovní neschopnosti od 29. dne (tarif 5073), čl. 3, odst. 7:

1. Pokud pojištěný v rámci pracovní neschopnosti stráví minimálně 3 dny (tj. 2 půlnoci) v nemocnici, platí domněnka minimálního trvání pracovní neschopnosti 35 dní. Nastane-li výše uvedený případ a současně má pojištěný sjednán tarif 5073, vyplatí pojistitel pojistné plnění za 29. až 35. den pracovní neschopnosti. Pokud bude doba trvání pracovní neschopnosti delší než 35 dní, vyplatí pojistitel pojistné plnění způsobem, popsaným v odst. 1 a 2, čl. 3 zvláštních pojistných podmínek pro připojištění pracovní neschopnosti od 29. dne.


2. V případě pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím, pokud pojištěná osoba má sjednán tarif 5073 a v rámci pracovní neschopnosti stráví minimálně 3 dny (tj. 2 půlnoci) v nemocnici, platí domněnka trvání pracovní neschopnosti 35 dní. Pojistitel v takovém případě vyplatí pojistné plnění za 29. až 35. den, bez ohledu na to, jak dlouho pracovní neschopnost trvá.


3. Postup popsaný v předchozích dvou odstavcích není podmíněn sjednáním žádného dalšího připojištění (např. připojištění hospitalizace).


4. Postup popsaný v odstavcích 1 až 3 se nevztahují na připojištění pracovní neschopnosti od 57. dne (tarif 6077) ani na připojištění pracovní neschopnosti sjednané podle ZPP verze 26 nebo nižší.