Cesta:

  • Právní prohlášení

Právní prohlášení

Správcem a provozovatelem tohoto webového portálu je obchodní společnost AEGON Pojišťovna, a.s..

Webový portál AEGON je určen k získání přehledu o účelu, činnosti a produktech společností patřících do skupiny AEGON. Dále portál slouží k informování klientů, zprostředkovatelů a nabízení produktů a služeb společností patřících do skupiny AEGON a k dalším účelům, které mohou vyplývat z ujednání s klienty nebo z požadavků příslušných správních orgánů.

Odpovědnost provozovatele webového portálu

Údaje publikované na tomto webovém portále jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. Provozovatel však neručí za možné chyby, za správnost, úplnost a aktuálnost zde publikovaných informací. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu nebo úplné stažení webového portálu kdykoliv v průběhu jeho existence. Provozovatel si vyhrazuje právo na prováděné změny dopředu neupozorňovat.

Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování veřejné počítačové sítě upozorňuje provozovatel na možnost poškození nebo změny informací uvedených na webovém portálu AEGON i nezávisle na vůli provozovatele. Provozovatel neodpovídá za informace, které se uživateli webového portálu zobrazí chybně nebo mylně. Toto upozornění se vztahuje přiměřeně i na stránky, na něž webový portál  AEGON odkazuje. Provozovatel neodpovídá za obsah cizích stránek a portálů, na které tento webový portál odkazuje nebo může odkazovat. Propojení uživatele webového portálu AEGON na cizí stránky nebo portály činí uživatel na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, na něž se uživatel po propojení dostane.


Práva návštěvníků webového portálu a autorské právo

Provozovatel povoluje uživateli využívat, ukládat, předávat, rozmnožovat nebo činit odkazy k informacím uvedeným na webovém portálu AEGON, pokud se bude jednat o způsob neodporující obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno kterékoliv ze společností skupiny AEGON. Uživatel se kliknutím na „ANO“ zavazuje uvést webový portál AEGON jako zdroj informací, pokud informace zde nalezené bude jakkoli zveřejňovat, přičemž nesmí tyto informace měnit.

Webový portál AEGON je chráněn autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském v platném znění. Dle ustanovení § 30 tohoto zákona smí uživatel webového portálu AEGON tisknout a kopírovat texty z portálu pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně za tímto účelem a nebude zasahovat do jejich obsahu či jinak zasahovat do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 citovaného zákona. Tato ustanovení nedopadají na dohody mezi klientem a společnostmi skupiny AEGON, které upravují zveřejňování informací na internetových stránkách, změny těchto informací a jejich závaznost, ani na případná jednostranná písemná povolení udělená provozovatelem. 

Informace o použití webového portálu AEGON Online (online.aegon.cz)

Provozovatel webového portálu pro Vás připravil tyto údaje s maximálním důrazem na správnost a přesnost informací, ale přesto je třeba je chápat jako údaje informativní povahy. Provozovatel tohoto webového portálu neručí za přesnost a úplnost informací a neodpovídá za jakékoli možné škody vzniklé v důsledku použití nebo předání zde uvedených informací.

Kliknutím na „Přihlásit“ uživatel souhlasí s podmínkami použití webového portálu AEGON Online.