Cesta:

Test vhodnosti - investiční dotazník

Investiční dotazník slouží k vyhodnocení toho, zda poskytnutí požadovaného pojistného produktu s investiční složkou odpovídá finančnímu zázemí klienta, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení a pečlivé uvážení všech rizik souvisejících s požadovaným pojistným produktem. Povinnost vyplnění investičního dotazníku vyplývá z právních předpisů.

Vhodnost produktu je hodnocena v pěti dílčích oblastech, které jsou pro posouzení vhodnosti podstatné. Kategorie přiměřenosti zkoumá především klientovy znalosti ekonomického prostředí v kontextu investic. Testy majetku a příjmů a závazků posuzují plánovanou investici a její výši ve vztahu k majetkovým a příjmovým poměrům pojistníka. Investiční horizont je zaměřen na posouzení délky trvání plánované investice v jednom podkladovém aktivu. Účel a vztah k riziku vyhodnocuje averzi k riziku zájemce o pojištění ve smyslu požadavků na likviditu, výnos a dále posuzuje jakou míru rizika je klient ochoten nést.

Poskytnutí přesných a aktuálních informací je nezbytné k tomu, aby AEGON mohl jednat v nejlepším zájmu klienta a mohl posoudit vhodnost pojistného produktu. Proto si Vám dovolujeme důrazně doporučit, aby informace, které o sobě poskytujete, byly přesné, úplné a pravdivé a aby odpovědi na otázky vycházely z Vašich skutečných znalostí a vědomostí.

Vyplnit investiční dotazník