Cesta:

Životní pojištění a daně

Na této stránce najdete přehled informací k daňové problematice. Daňové povinnosti, které se vztahují na pojistnou smlouvu, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Odečitatelnost pojistného placeného za soukromé životní pojištění

Od základu daně může pojistník odečíst pojistné zaplacené za soukromé životní pojištění v daném zdaňovacím období, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • výplata pojistného plnění při dožití je sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy,
 • zároveň výplata pojistného plnění při dožití je sjednána nejdříve v roce, v jehož průběhu dosáhne pojistník 60 let,
 • zároveň pojistník a (hlavní) pojištěný je jedna a táž osoba.

  Příspěvky zaměstnavatele na splátky pojistného až do výše 30 tis. Kč za rok nepodléhají dani z příjmu a neodvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění. Podmínkou je splnění tří výše uvedených podmínek.

  Pozn.: Za placené pojistné je vždy myšleno pojistné za soukromé životní pojištění ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů => patří sem tedy pojistné za hlavní pojištění pro případ smrti nebo dožití případně pojistné za rizika smrti a invalidity 3. stupně. Do pojistného za soukromé životní pojištění se nezapočítává rizikové pojistné zaplacené za úrazová připojištění, připojištění závažných onemocnění, hospitalizace, pracovní neschopnosti nebo za připojištění invalidity zahrnující i nižší stupně (1. a 2. stupeň).

Danění pojistného plnění

 • Při dožití: Od pojistného plnění při dožití (hodnota investice) je odečteno zaplacené pojistné za soukromé životní pojištění. Výsledná hodnota je daněna srážkovou daní ve výši 15 %.
  Srážková daň = (hodnota investice – zaplacené pojistné za soukromé životní pojištění ve smyslu poznámky výše) * 15 % 
 • V případě smrti, úrazu, nemoci nebo invalidity: Pojistné plnění z těchto pojistných událostí se nedaní.

Danění mimořádných výběrů

Mimořádné výběry nejsou možné u daňově zvýhodnění smluv s možností daňových odpočtů.

Základem pro výpočet je hodnota mimořádného výběru snížená o pojistníkem zaplacené pojistné za soukromé životní pojištění. Ke snížení základu daně nelze použít pojistné hrazené zaměstnavatelem ani pojistné, které snížilo základ daně při předchozím výběru.
Srážková daň představuje 15 %.

Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014 se do zaplaceného pojistného v tomto případě nezapočítává případný příspěvek zaměstnavatele uhrazený do 31. 12. 2014.

Danění při předčasném ukončení smlouvy s výplatou odkupného

Základem pro výpočet je hodnota odkupného snížená o pojistníkem zaplacené pojistné za soukromé životní pojištění. Ke snížení základu nelze použít pojistné zaplacené zaměstnavatelem do 31. 12. 2014 ani pojistné, které snížilo základ daně při částečném odkupu.

Do zaplaceného pojistného se nezapočítává ani příspěvek zaměstnavatele, který byl uhrazen v době, která předchází 10 letům ode dne ukončení smlouvy.

Srážková daň představuje 15 %.

Povinnost dodanit při předčasném ukončení smlouvy s výplatou odkupného

V případě předčasného ukončení daňově uznatelné smlouvy sjednané do 31. 12. 2014 vzniká pojistníkovi povinnost dodanit uplatněné pojistné, o které si snížil základ daně způsobem popsaným v zákoně o daních z příjmů. V případě mimořádného výběru na daňově uznatelné smlouvě (sjednané do 31. 12. 2014), vzniká pojistníkovi povinnost zdanit příspěvky zaměstnavatele, které byly od daně z příjmů osvobozeny za zdaňovací období počínaje 1. 1. 2015 způsobem popsaným v zákoně o daních z příjmů.

V případě předčasného ukončení daňově uznatelné smlouvy sjednané od 1. 1. 2015 vzniká pojistníkovi povinnost dodanit uplatněné pojistné, o které si snížil základ daně a zdanit příspěvky zaměstnavatele, které byly od daně osvobozeny způsobem popsaným v zákoně o daních z příjmů.


Pozn.: Uvedené informace jsou zjednodušeným přehledem k tematice. Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, případně se můžete obrátit na svého daňového poradce.